Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1323 01eb 500
Reposted fromHiroTailo HiroTailo
Każda miłość nas zmienia - Czy na gorsze, czy na lepsze dowiadujemy się dopiero po czasie.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Bo żal jej było i doprowadzał ją do płaczu,
widok zmarnowanego czasu, którego nie da się cofnąć.
— panna Diduch
Reposted fromte-quiero te-quiero viacytaty cytaty
Can we...? Please.
Reposted fromapatyczna apatyczna viacytaty cytaty
Zasypiasz z tym, o kim myślisz przed snem.
— 12km 200m
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
1262 ea89
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamissyseepy missyseepy
7123 c368 500
Reposted fromdeszcz deszcz viamissyseepy missyseepy
7784 cfc2 500
Reposted fromvesania vesania viamissyseepy missyseepy
To dziwne, nie mieć kogoś, a bać się go stracić.
1919 7c11
Reposted fromdeviate deviate viamissyseepy missyseepy
1903 b1fc 500
Reposted fromvesania vesania viamissyseepy missyseepy
7406 4c76
Reposted fromepidemic epidemic viamissyseepy missyseepy
Skaleczyłam się ... nim. 
— riseme
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty
7484 85c8
Reposted fromcaraseen caraseen viasmutnazupa smutnazupa
8873 9eaf
Reposted fromkjuik kjuik viamissyseepy missyseepy
Każdy jest idealny na swój sposób.
— K.F.
Reposted fromapatyczna apatyczna viacytaty cytaty
3713 94c3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl